×
0

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn alle verbintenissen die door onze firma worden aangegaan, onderworpen aan onze “Nieuwe Algemene Verkoopsvoorwaarden” die alle vroegere bestaande “Algemene Verkoopsvoorwaarden” vernietigen en vervangen.

Algemene voorwaarden

1. Offerten en prijzen: Al onze offertes en prijsopgaven geschieden zonder verbintenis. Alle zaken afgesloten door onze vertegenwoordigers of agenten, verbinden ons slechts nadat wij ze schriftelijk bevestigd hebben. Onze prijzen zijn gebaseerd op onze kostprijzen bij onze leveranciers, de wisselkoersen, de douanerechten, de taksen, de Ionen en de vervoertarieven in voege op datum van de verbintenis. Alle wijzigingen die zich voordoen in een of meerdere der voornoemde elementen tussen de dag van de verbintenis en deze van de levering, geven aanleiding tot herziening van de prijzen. De BTW is niet begrepen in onze prijzen en is ten laste van de koper.

2. Waarborgen: Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.

3. Levertermijnen: Alle door ons opgegeven levertermijnen dienen beschouwd als louter gegeven ten titel van inlichting, zelfs wanneer dit deel uitmaakt van een schriftelijke overeenkomst.

4. Leveringen: Indien de levering overeengekomen is “franco op het werk” wordt hierdoor verstaan: “op goed berijdbare baan, en op een plaats die gemakkelijk bereikbaar is voor de gebruikte vervoermiddelen”. Onze vrachtvoerders hebben de opdracht de verharde en goed berijdbare weg niet te verlaten. Wanneer zij dit toch doen, op verzoek van de klant, om de materialen zo dicht mogelijk bij het werk te kunnen lossen, geschiedt dit volledig op de verantwoordelijkheid van de klant, zowel wat eventuele beschadiging aan ons eigen materiaal betreft als beschadiging aan de eigendom van de klant of van die van derden. Eventuele depannagekosten en nutteloos tijdverlies vallen steeds ten laste van de klant. Indien de overeengekomen prijzen “franco op het werk” vermelden, is hierin een bijdrage van transport- en loskosten voorzien, en worden er geen extra kosten aangerekend voor een levering. Standaard loskosten zijn berekend op een half uur lostijd. Langere lostijden en/of nutteloos tijdsverlies kunnen wel aanleiding geven tot meerkosten. Ook bij kleine leveringen en bij speciale verzoeken van de klant zal er een toeslag worden aangerekend. Indien de goederen omwille van de plaatsgesteldheid of op verzoek van de klant op de openbare weg moeten geplaatst worden, dan is de klant hiervoor aansprakelijk zowel ten aanzien van de gebruikers der openbare weg, als ten aanzien van de overheid. Hij dient tevens in te staan voor de betaling van alle boetes en kosten die terzake zouden geheven worden ten laste van onze firma.

5. Klachten: Alle klachten betreffende de kwaliteit der geleverde goederen moeten binnen de 48 uren na de levering gedaan worden. Na dit tijdstip wordt de koper geacht de levering onvoorwaardelijk aanvaard te hebben, behoudens verborgen gebreken. Klachten over hoeveelheden kunnen enkel aanvaard worden wanneer de controle, bij het lossen zelf, en in bijzijn van onze chauffeurs, gedaan wordt. Bij afhaling van materialen dient het nazicht door de voerder gedaan te worden voor het verlaten van onze magazijnen. Eens verwerkt, wordt de koopwaar geacht door u aanvaard te zijn. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade ten gevolge van overmacht, toeval of onvoorziene omstandigheden bij de uitvoering of naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst ontstaan. Tenslotte zijn we evenmin aansprakelijk voor andere schade dan de schade aan de te leveren of de geleverde goederen. Het herstel van de schade beperkt zich maximaal tot de teruggave van de prijs van het gekochte materiaal.

6. Monsters: Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding gegeven of getoond. Afwijkingen qua tint en afmetingen kunnen geen aanleiding geven tot klacht, indien ze binnen de perken blijven van wat algemeen ter zake aanvaard wordt. Ditzelfde geldt voor verschillen van de ene levering tot de andere.

7. Verpakking: Verpakkingen die aangerekend worden in consignatie, worden slechts terugbetaald indien ze in goede staat in onze magazijnen worden teruggebracht door de zorgen van de klant, binnen de 3 maanden na leveringsdatum. Bedrijfsverpakkingen die wij gebruiken om de producten te leveren, zijn wij niet verplicht achteraf te komen ophalen. Als aangeslotene bij VAL-I-PAC voldoen wij volledig aan onze terugnameplicht.

8. Betalingen: Al onze facturen zijn betaalbaar te Balen. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen betaalbaar contant zonder korting. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2 % met een minimum van intrestvoet van 12 %. In geval van niet-betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het bedrag van de factuur met 10% te verhogen, met minimum €25. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenis uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door ons zal hiervoor volstaan. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden. Wanneer de koper een geplaatste bestelling annuleert dan wordt de schade die hierdoor geleden wordt door onze firma forfaitair geacht gelijk te zijn aan 25% van de overeengekomen prijs. Dit schadebeding zal toegepast worden overeenkomstig de regels van art 1226 ev BW. Deze  verkoopsvoorwaarden gelden ook voor niet-handelaars. Alle facturen beneden de 25,00 euro, worden met 7,00 euro administratiekosten verhoogd.

9. Teruggave van materialen: In principe nemen wij nooit geleverde goederen terug. Wanneer wij uitzonderlijk en in bepaalde gevallen in de terugname toestemmen, dan geschiedt dit alleen voor ongebruikte en fris gebleven materialen waarvan de verpakking nog ongeschonden is. De terugbetaling zou bovendien slechts gebeuren tegen 70% van de oorspronkelijke gefactureerde waarde. De kosten van terugname zouden worden aangerekend. Geleverde goederen welke niet op stock staan worden nooit teruggenomen.

10. Geschillen: In geval van betwisting zijn de rechtbanken te Turnhout of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar onze keuze, alleen bevoegd.

11. EIgendomsvoorbehoud: Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. Ingeval de koper de goederen herverkoopt, cedeert hij aan ons ten titel van pand, nu af aan, alle schuldvorderingen die voor komen uit deze herverkoop. De door de koper betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop door ons.

12. Verwondingen: Wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor verwondingen of alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade van gelijk welke aard veroorzaakt door een verkeerde inwerkingstelling of door het verkeerde gebruik van de door ons verkochte goederen. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor onze fout, zelfs niet voor onze zware fout, of voor de fout, zware fout of het opzet van onze aangestelden bij de uitvoering van de overeenkomst of naar aanleiding ervan begaan.

13. Leveringsplicht: Wij worden tevens ontlast van onze leveringsplicht, zelfs indien reeds deelleveringen hebben plaatsgevonden in kader van de overeenkomst:
a) In het geval de koper weigert voldoende en aanvaardbare waarborgen te geven nopens de betalingen.
b) In het geval van verandering in de toestand van de koper door overlijden, bankbreuk, onbevoegdheid, protest van een aangenomen wissel, fusie, opslorping of vereffening van de maatschappij.

14.  Indien wij voor werkzaamheden bij de klant ter plaatse meerdere dagen aanwezig dienen te zijn, en deze bevindt zich verder dan 50 km van de hoofdzetel van onze onderneming, dan zullen kosten voor overnachting, maaltijden en extra vergoeding voor de werknemer(s) in rekening gebracht worden.  Onze werknemer(s) zullen hierbij per 2 in een kamer worden ondergebracht in een hotel accommodatie naar onze keuze met het nodige comfort voor onze werknemer(s)